Otwarte dzisiaj od 12:00 do 19:00

Odśwież stronę

Regulamin Serwisu

Panorama-klub


§1 Dane Restauracji

1. Zarządzającym serwisem do zamawiania posiłków on-line jest PUH Renata Piszczek, ul. Chmielna 13/2, 40-645 Katowice, NIP: 634-002-15-99 (zwana dalej Restauracją).

2. Restauracja Panorama-klub prowadzona jest pod adresem: ul. Śląska 75 (róg z ul. Studencką), 40-694 Katowice - Ligota.

3. We wszystkich sprawach w tym dotyczących Serwisu oraz realizacji Zamówień, możesz się z nami kontaktować:

a) telefonicznie: +48 (32) 206 6000,

b) elektronicznie: kontakt@panorama-klub.pl.


§2 Postanowienia ogólne

1. W ramach niniejszego Regulaminu posługiwać się będziemy następującymi określeniami, mającymi znaczenie zdefiniowane poniżej:

a) Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu w tym osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (reprezentowana przez osobę fizyczną zgodnie z reprezentacją lub na podstawie upoważnienia), która za pośrednictwem Serwisu składa zamówienia oraz dokonuje zakupu posiłków;

b) Serwis - serwis internetowy do zamawiania posiłków on-line zarządzany przez Restaurację;

c) Konto Klienta - oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu, przypisanych konkretnemu Użytkownikowi umożlwiający składanie Zamówień na posiłki;

d) Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z treścią innych elektronicznych dokumentów, do których niniejszy Regulamin się odnosi;

e) Umowa - umowa w przedmiocie realizacji usługi gastronomicznej zawierana pomiędzy Restauracją a Użytkownikiem w formie elektronicznej przy wykorzystaniu Serwisu, przedmiotem której Restauracja zobowiązuje się do przygotowania zamówionego posiłku znajdującego się w ofercie handlowej Restauracji a Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny;

f) Usługi - usługi świadczone w drodze elektronicznej za pośrednictwem Serwisu, wskazane w §1 ust. 4 Regulaminu.

g) Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w formie elektronicznej, stanowiące ofertę zawarcia Umowy w zakresie posiłków wskazanych przez Użytkownika;

h) Przedmiot Zamówienia - posiłki wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia; 

2. Korzystanie z Serwisu w tym złożenie Zamówienia, wymaga zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

3. Restauracja za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące rodzaje usług w drodze elektronicznej:

a) składanie zamówień na posiłki,

b) usługa Konta Klienta.


§3 Korzystanie z Serwisu i Usług

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie, w sposób nienaruszający praw Restauracji oraz osób trzecich.

2. W związku z korzystaniem z Usług, zakazuje się Użytkownikowi:

a) wykorzystywania Usług dla realizacji czynów zabronionych w tym przestępstw i wykroczeń, których znamiona opisane zostały w polskich przepisach prawa,

b) podejmowania przez Użytkownika prób uzyskania danych dostępowych lub osobowych innych Użytkowników,

c) podejmowania działań na szkodę Restauracji lub innych Użytkowników,

d) wykorzystywania Usług dla rozsyłania Spamu lub innego szkodliwego oprogramowania jak również kodu źródłowego.

3. Aktualne informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, opublikowane są w Serwisie. 

4. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Restaurację do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, opublikowane zostały w Serwisie w Polityce cookies.


§4  Warunki świadczenia Usług

1. Korzystanie z Serwisu w tym przeglądanie jego treści możliwe jest zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych. 

2. Zamawianie posiłków wymaga rejestracji Konta Klienta w Serwisie. Dokonanie rejestracji Konta Klienta jak również świadczenie Usługi Konta Klienta następuje nieodpłatne.

3. W ramach procedury rejestracji, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny oraz potwierdza zapoznanie się z treścią wskazanych w formularzu dokumentów, w tym w szczególności Regulaminu. Rejestracja Konta Klienta wymaga podania numeru imienia, nazwiska, numeru telefonu z możliwością odbierania wiadomości SMS, adresu e-mail. Wprowadzenie wskazanych w zdaniu poprzednim danych jest niezbędne dla rejestracji Konta Klienta. Użytkownik zobowiązany jest podać dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

4. W ramach procesu rejestracji, na wskazany przez Klienta numer telefonu, wysłana zostanie wiadomość SMS z kodem, który należy wpisać w formularzu rejestracyjnym. Wpisanie w formularzu rejestracyjnym otrzymanego przez Klienta kodu oraz kliknięcie przycisku "ZAREJESTRUJ SIĘ" oznacza zawarcie umowy dotyczącej prowadzenia Konta Klienta.

5. Usługa Konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownik może w dowolnej chwili wypowiedzieć Umowę w zakresie Usługi Konta Klienta bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tym związanych poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy wskazany w Serwisie oświadczenia wyrażającego wolę rezygnacji z Usługi  Konta Klienta.


§5 Usługi

1. Zawartość Serwisu w tym informacje o posiłkach w tym ich cenach nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

2. Restauracja zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie listy dostępnych posiłków w tym ich ceny, przy czym zmiany takie nie mają zastosowania do Zamówień przyjętych do realizacji przez Restaurację przed dokonaniem takich zmian.

3. Ceny wskazane w Serwisie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. obejmują podatek VAT.

4. Ceny wskazane w Serwisie nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy ustalany jest po uwzględnieniu wybranej przez Użytkownika opcji dostawy i podawany do informacji Użytkownika na etapie składania Zamówienia, w tym przed związaniem Umową.


§6 Składanie Zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia są wyłącznie posiłki prezentowane w Serwisie.

2. Do składania Zamówień uprawniona jest osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osoby fizycznej, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

3. Restauracja nie ma obowiązku sprawdzania zdolności do czynności prawnych Użytkowników czy zgodności podanych przez nich danych ze stanem faktycznym. Jeżeli osoba nie posiadająca choćby ograniczonej zdolności do czynności prawnych zamawia posiłek poprzez Serwis, osoby które za nią odpowiadają (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za jej zamówienie oraz zapłatę Ceny, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

4. Serwis umożliwia składanie Zamówień wyłącznie w godzinach oraz dniach wskazanych w Serwisie.

5. W ramach procedury składania Zamówienia Użytkownik wybiera z MENU posiłki które chce zamówić.

6. Przed złożeniem zamówienia Użytkownikowi prezentowane są zbiorczo informacje dotyczące Zamówienia umożliwiając Użytkownikowi weryfikację poprawności oraz kompletności Zamówienia, a w razie takiej konieczności - wprowadzenie zmian.

7. W celu zakończenia procedury składania zamówienia należy zaznaczyć co najmniej zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu oraz oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz kliknąć przycisk Zapłać, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty nabycia usługi gastronomicznej w tym posiłków wskazanych w Zamówieniu oraz przyjęciem obowiązku zapłaty, zgodnego z treścią złożonego Zamówienia (Złożenie Zamówienia).


§7 Warunki dostawy

1. Aktualnie Restauracja udostępnia wyłącznie zamawianie posiłków w modelu take-away tzn. z odbiorem własnym przez Klienta. Klient zobowiązany jest odebrać posiłek z Restauracji: ul. Śląska 75 (róg z ul. Studencką), 40-694 Katowice - Ligota.

2. Składając Zamówienie Klient określić może czas realizacji w ramach dostępnych opcji wyboru.

3. Odbierając Zamówienie Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia, czy zostało ono zrealizowane poprawnie.


§8 Zapłata

1. Płatność następuje według jednego z poniższych sposobów:

a) płatność przy odbiorze zamówienia - płatności można dokonać w gotówce lub z wykorzystaniem kart płatniczych lub kredytowych,

b) płatność on-line poprzez serwis PayU przy pomocy udostępnionych w Serwisie metod płatności.

2. W przypadku wyboru płatności on-line, Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty z góry, bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. Płatność stanowi warunek realizacji Zamówienia przez Restaurację. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty.

3. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą uzyskania przez Restaurację informacji od PayU o dokonanej przez Użytkownika zapłacie.

4. W przypadku płatności on-line obsługę płatności zapewnia serwis transakcyjny PayU oferowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000274399,posiadająca  numer  identyfikacji podatkowej NIP779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.


§9 Zawarcie Umowy

1. Po Złożeniu Zamówienia, Restauracja weryfikuje możliwość jego wykonania oraz w przypadku wyboru płatności on-line, status płatności.  

2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji potwierdzane jest bezzwłocznie w formie wiadomości e-mail stanowiącej Potwierdzenie Zamówienia.

3. Z chwilą doręczenia Potwierdzenia Zamówienia na adres skrzynki elektronicznej Użytkownika, zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 2, zawierana jest Umowa realizacji usługi gastronomicznej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w złożonym Zamówieniu a Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty łącznej ceny wskazanej w Zamówieniu.

4. Jeżeli Zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w całości, części lub w czasie określonym w Potwierdzeniu Zamówienia, Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie o zaistniałej okoliczności, a także o aktualnych możliwościach realizacji w tym możliwości anulowania Zamówienia. Przyjmuje się, że brak akceptacji przez Klienta zmienionych warunków realizacji Zamówienia jest równoznaczny ze złożeniem przez Restaurację oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej Umowy następuje przez przesłanie we wskazanej w ust. 2 wiadomości elektronicznej Potwierdzenia Zamówienia.


§10 Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług, a w szczególności działania Serwisu, obsługi czy realizacji Zamówień, niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy.

2. Reklamacje składane mogą być w następującej formie:

a) elektronicznej na adres: kontakt@panorama-klub.pl;

b) pisemnie na adres: ul. Śląska 75 (róg z ul. Studencką), 40-694 Katowice - Ligota.

3. Celem przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji, w zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące informacje:

a) data Zamówienia,

b) dane Użytkownika / kupującego,

c) informacje czego dotyczy reklamacja,

d) wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację,

e) wskazanie oczekiwań Klienta w razie ewentualnego uznania reklamacji,

f) adres poczty elektronicznej, na który ma być przesłana informacja dotycząca rozstrzygnięcia reklamacji.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawierało informacji pozwalających na rozpoznanie reklamacji, Restauracja wezwie do uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania.

5. Restauracja udzieli odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.

6. Użytkownik poinformowany zostanie o rozpoznaniu reklamacji w formie elektronicznej, a jeżeli doręczenie reklamacji w ten sposób nie będzie możliwe, w formie pisemnej na adres wskazany przez składającego reklamację.

7. Uznając reklamację za zasadną Restauracja każdorazowo zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu zadośćuczynienia roszczeniu wynikającego z reklamacji.


§11 Odstąpienie

1. W zakresie przewidzianego w ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawa do odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, Restauracja informuje niniejszym, że Użytkownikowi, który zawarł Umowę przy wykorzystaniu Serwisu, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

2. Uprzejmie informujemy, że w związku z tym, że przygotowywane posiłki stanowią rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, w tym niezależnie, realizowana usługa stanowi usługę gastronomiczną, na podstawie art. 38 pkt 4 oraz pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), prawo do odstąpienia od Umowy konsumentom nie przysługuje.

3. Restauracja uprawniona jest do odstąpienia od Umowy, także w przypadku:

a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,

b) przekazania przez Użytkownika nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu,

c) niedokonania przez Użytkownika zapłaty za Zamówienie bezpośrednio przy odbiorze lub w przypadku płatności on-line, w czasie dłuższym niż 5 godzin od złożenia zamówienia.

4. Zwrot płatności (w tym częściowej) dokonanej on-line, dokonany zostanie w przypadku niemożności dostarczenia Zamówienia lub jego części przez Restaurację z winy Restauracji lub przyczyn wskazanych w ust. 3 lit. a). Zwrot jest zawsze dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności.

5. Zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Restaurację informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy.

6. Restauracja uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie. 


§ 12 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. W celu korzystania z Serwisu, w tym zapewnianych przez Serwis usług oraz funkcjonalności, a także do składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadanie sprzętu komputerowego lub innego urządzenia multimedialnego z oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem (w szczególności graficzna przeglądarka internetowa), zapewniający dostęp do Internetu oraz uruchomienie przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji co najmniej 9, Firefox (wersja bieżąca), Opera (wersja bieżąca), Chrome (wersja bieżąca);  obsługa Cookies i Java Script oraz minimalną rozdzielczość monitora 1024 x 768.

b) posiadanie urządzenia mobilnego z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz posiadanie aplikacji służącej do przeglądania stron internetowych dedykowanej dla określonego systemu mobilnego (wersje fabryczne zaktualizowane do najnowszej wersji wskazanych systemów zainstalowane na urządzeniach mobilnych, zawierają preinstalowane wersje aplikacji - przeglądarek internetowych np. safari (IOS) chrome (Android), Internet Explorer (Windows Phone).

2. W przypadku kontaktu telefonicznego, wymagane jest posiadanie aparatu telefonicznego z funkcją tonowego wybierania numerów.

3. Do odbierania wiadomości elektronicznych wymagane jest posiadanie konta e-mail.

4. Do odczytu danych zapisanych w formacie PDF wykorzystać można program komputerowy Adobe Acrobat Reader https://get.adobe.com/pl/reader/.

5. W celu zabezpieczenia poufności danych przesyłanych pomiędzy systemami teleinformatycznymi Użytkownika oraz Restauracji, dane chronione są poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL). 


§13 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1. Spór cywilnoprawny dotyczący w szczególności Usługi lub Umowy może być rozstrzygnięty w drodze postępowania sądowego, a także w drodze pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń:

a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Restauracją,

b) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, roszczeń wynikających z Umowy, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

4. Drogę postępowania reklamacyjnego w przypadku, o którym mowa w ust. 3 uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została uwzględniona lub Restauracja nie wykonał obowiązków wynikających z uznanej reklamacji.

5. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek - w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.

6. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

8. Konsument może także uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów www.federacja-konsumentow.org.pl.

9. Niezależnie od wskazanych powyżej sposobów rozstrzygania sporów, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).


§14 Przepisy końcowe

1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie w pliku PDF. 

2. Zapisy niniejszego Regulaminu stosuje się w takim zakresie, w jakim nie są w danym przypadku sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

4. Niniejszy Regulamin ustalony został na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

6. Restauracja uprawniona jest do dokonania zmian Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie znajdują zastosowania do zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.04.2020 r.