Otwarte dzisiaj od 12:00 do 19:00

Odśwież stronę

Polityka prywatnościTwoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).


1.    Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu PANORAMA-KLUB jest PUH Renata Piszczek, ul. Chmielna 13/2, 40-645 Katowice, NIP: 634-002-15-99.


2.    Punkt kontaktowy


W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możesz się z nami kontaktować w drodze listownej na adres  ul. Chmielna 13/2, 40-645 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@panorama-klub.pl


3.    Cel i podstawy przetwarzania danych  


Realizacja Twojego zapytania / żądania


Jeżeli zwróciłeś się do nas z jakimkolwiek zapytaniem w szczególności dotyczącym świadczonych przez nas Usług lub oferty, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem udostępnionego w ramach Serwisu formularza kontaktowego, podając nam dobrowolnie swoje dane identyfikacyjne czy kontaktowe (ewentualnie imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) lub inne informacje, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  tj. w celu niezbędnym dla realizacji  Twojego żądania.


Konto Klienta


Rejestrując Konto Klienta, w toku rejestracji, podałeś nam swoje dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu, adres e-mail). Rejestracja Konta Klienta warunkuje możliwość składania zamówień na realizację usługi gastronomicznej. Podanie danych dotyczących imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, pozwala nam na ustalenie tożsamości Użytkownika w szczególności w związku z wydaniem posiłków, przesłanie użytkownikowi potwierdzenia zamówienia oraz kontaktu z Użytkownikiem w razie pojawienia się problemów z realizacją zamówienia. W związku z powyższym podanie i przetwarzanie Twoich danych  jest niezbędne dla realizacji zawartej z Tobą umowy na realizację usługi gastronomicznej tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.


Obowiązki Administratora


Dodatkowo przepisy prawa wymagają od Nas przetwarzania Twoich danych także w zakresie realizacji przez Nas obowiązków związanych z rachunkowością oraz realizacją obowiązków podatkowych, do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu niezbędnym dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dotyczy to w szczególności danych zawartych na fakturach lub paragonach z podanym numerem NIP.


Prawnie uzasadniony interes Administratora


Administrator przetwarza także Twoje dane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  tj. w przypadkach gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Owym prawnie uzasadnionym interesem jest w naszej ocenie:


1.    monitorowanie aktywności Użytkowników w ramach Serwisu, obejmującej w szczególności: datę i czas logowania użytkowników, oznaczenie przeglądarki oraz danych identyfikujących urządzenie użytkownika.

2.    prowadzenie badania satysfakcji i określania jakości świadczonych Usług,

3.    zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług,

4.    prowadzenie badań i analiz m. in. pod kontem usprawniania istniejących oraz tworzenia nowych funkcjonalności,

5.    ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,

6.    windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

7.    przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


Jeżeli poprosimy cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie w dodatkowych celach, niewskazanych w niniejszym dokumencie, zostaniesz przez nasz poproszony o wyrażenie takiej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku zaistnienia innych celów i podstaw przetwarzania, zobowiązujemy się do wypełnienia wobec ciebie stosownych obowiązków informacyjnych nałożonych przez przepisy RODO w tym w szczególności w zakresie obowiązku informacyjnego.


4.    Skąd pozyskaliśmy twoje dane


Twoje dane otrzymaliśmy od ciebie w związku ze skierowaniem przez ciebie zapytania, rejestracją Konta Klienta lub złożeniem przez ciebie Zamówienia.


Jeżeli pozyskamy dane w sposób inny niż bezpośrednio od ciebie, poinformujemy cię o tym udzielając stosownych informacji zgodnie z art. 14 RODO.


5.    Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy oraz wymóg lub dobrowolność ich podania


W zakresie związanym z realizacją następujących celów: realizacja twojego zapytania (np. przesłanie maila z zapytaniem): sam inicjujesz działania oraz podajesz nam Swoje dane w szczególności dane identyfikacyjne, dane kontaktowe. Podanie danych jest dobrowolne jednakże abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie, powinieneś pozostawić dane pozwalające nam zrealizować tą czynność.


W zakresie usługi Konta Klienta, sam podejmujesz decyzję o rejestracji przy czym zakres danych które będziemy przetwarzać w związku z rejestracją jest tożsamy ze wskazanymi w formularzu zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne tak samo jak rejestracja Konta Klienta, jednakże aby móc korzystać z funkcji Konta Klienta (np. automatyczne uzupełnianie danych) niezbędne jest zapisanie określonych danych.


W celu związanym z realizacją usługi Konto Klienta oraz realizacją Zamówień w ramach Serwisu, wymagamy podania następujących kategorii danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, firma), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu). Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie będziesz lub nie chcesz nam podać wskazanych danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy na realizację usług gastronomicznych. Podanie przez ciebie dodatkowych danych tj. dane firmowe (nazwa, forma działalności, NIP, KRS, REGON, dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym lub CEiDG), dane adresowe (adres siedziby, adres korespondencyjny), informacje dotyczące sposobu płatności, informacje dotyczące dostawy, może być konieczne ze względu na Twój wniosek o wydanie np. paragonu zawierającego numer NIP czy wystawienie faktury. Brak podania danych wskazanych w zdaniu poprzednim, może spowodować brak możliwości realizacji przez Nas Twojego żądania.


Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie twoich danych jest dobrowolne.


Serwis w sposób automatyczny oznacza dane obligatoryjne, których podanie warunkuje realizację kreślonej usługi. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.


6.    Odbiorcy danych


Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które realizują na naszą rzecz usługę rozliczeń księgowych i podatkowych, usługi prawne,  usługi informatyczne w tym w zakresie usługi zapewnienia oraz utrzymania Serwisu, podmiotom które zapewniają wykonanie usług płatniczych, podmiotom realizującym dostawy, podmiotom zapewniającym środki komunikacji elektronicznej (w tym chat, mail)  podmiotom realizującym usługi windykacyjne a także przedsiębiorstwa telekomunikacyjne zapewniające realizację usług powiadomień SMS w razie wdrożenia takich rozwiązań.


Dbamy o to, aby przekazanie Twoich danych dotyczyło wyłącznie zakresu związanego z zakresem usług świadczonych przez wskazane wyżej podmioty i tylko w niezbędnym zakresie, zgodnie z zasadą minimalizacji.  


7.    Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych


Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem poniższych wyjątków.


8.    Okres przechowywania danych


Twoje dane osobowe przekazane przez ciebie w związku z realizacją twojego zapytania / żądania przetwarzamy przez czas niezbędny dla jego realizacji (zależny od Twojego żądania).   


Twoje dane osobowe przekazane nam w związku z utworzeniem Konta Klienta przechowujemy do chwili rezygnacji przez Ciebie z tej usługi.


Twoje dane osobowe przekazane nam w celu realizacji zawartej z tobą Umowy na realizację usługi gastronomicznej, przechowujemy przez okres wykonania zawartej z tobą Umowy a po jej zakończeniu do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy (najczęściej 3 lata) albo do dnia wygaśnięcia naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (w tym obowiązku przechowywania dokumentacji dla celów rachunkowości i podatkowych), w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.  


Twoje dane osobowe przekazane w celu przesyłania informacji handlowych przechowujemy do momentu złożenia przez ciebie oświadczenia o rezygnacji z subskrypcji lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


Dane osobowe użytkowników zawarte w plikach cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.


Dane osobowe użytkowników, którzy kierują do nas różne zapytania, skargi i wnioski, w tym dane zawarte w treści kierowanych do nas wiadomości, przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.


Administrator uprawniony jest także do zachowania danych osobowych lub dokumentów je zawierających przez czas, niezbędny dla wygaśnięcia obowiązków związanych z zasadą rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych w związku z obowiązkiem udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez odpowiednie organy publiczne.


9.    Twoje prawa


Przysługuje ci prawo do żądania od Administratora dostępu do treści

Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych.


W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.